Asistencia pri riešení poistných udalostí

Dostali ste sa do nepríjemnej situácie spôsobenej poistnou udalosťou? Nepodliehajte panike.
Asistencia pri riešení poistných udalostí

Dbajte na ochranu zdravia a pokúste sa minimalizovať vznik dalších škôd. Zabezpečte fotodokumentáciu, pripravte podrobný zoznam poškodených vecí, poprípade zápis z polície, správu o nehode alebo lekársku správu a ostatné prenechajte na nás.

Naše oddelenie likvidácie poistných udalostí pre Vás zabezpečí riešenie poistných udalostí z poistenia

 • Motorových vozidiel
 • Majetku a zodpovednosti za škodu
 • Cestovného poistenia
 • Životného poistenia a úrazového poistenia

Zabezpečíme pre Vás:

 • Nahlásenie udalosti do poisťovne a zabezpečenie obhliadky poškodeného majetku 
 • Asistenciu počas celého priebehu likvidácie

Riešenie poistnej udalosti prenechajte nám, vy kontrolujete len jej priebeh.

Ak sa Vám stala škodová udalosť, bez zbytočného odkladu nás kontaktujte na t.č. 0903 609 334, kde Vám bude poskytnutá kvalifikovaná rada pre konkrétnu situáciu.

Nahlásenie udalosti
Logo spoločnosti Maxima Broker

Hlásenie poistných udalostí

Súhlas so spracovaním OÚ - online kontaktné formuláre

Odoslaním formulára udeľujem MAXIMA BROKER, a.s., Moldavská cesta 10/2273, 040 01 Košice, IČO: 36206288 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel:

spracúvanie osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky poistenia, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 12 mesiacov odo dňa zaslania žiadosti prostredníctvom on-line kontaktného formulára na webovej stránke http://maximabroker.sk. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

 • moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom.
 • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
 • ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
 • v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
 • beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

a. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu gdpr@maximabroker.sk alebo

a. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás na kontaktovali na : info@maximabroker.sk