Služby

Odbornosť, férovosť, ľudský prístup, skúsenosti a kvalitná práca je naša cesta k spokojnému klientovi.

"VŽDY NA VAŠEJ STRANE"
Služby

Celý komplex našich služieb zahŕňa

 • Vypracovanie komplexných ponúk poistenia 
 • Vykonanie auditov už uzatvorených zmlúv a s tým súvisiacu optimalizáciu nákladov
 • Komplexnú starostlivosť pri správe zmlúv
 • Odborné poradenstvo pri riešení poistných udalostí 
 • Poskytovanie asistenčných služieb pri poistných udalostiach 24 hodín denne 
 • Reklamáciu poistných plnení a vymáhanie oprávnených nárokov klientov vyplývajúcich z poistných zmlúv

Naši zamestnanci Vám odborne poradia aj pri 

 • výbere leasingovej spoločnosti a sprostredkujú uzatvorenie leasingu
 • výbere stavebného sporenia 
Logo spoločnosti Maxima Broker

Neváhajte nás kontaktovať

Kontaktný formulár

Súhlas so spracovaním OÚ - online kontaktné formuláre

Odoslaním formulára udeľujem MAXIMA BROKER, a.s., Moldavská cesta 10/2273, 040 01 Košice, IČO: 36206288 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel:

spracúvanie osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky poistenia, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 12 mesiacov odo dňa zaslania žiadosti prostredníctvom on-line kontaktného formulára na webovej stránke http://maximabroker.sk. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

 • moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom.
 • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
 • ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
 • v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
 • beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

a. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu gdpr@maximabroker.sk alebo

a. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás na kontaktovali na : info@maximabroker.sk