Často kladené otázky

Aký územný rozsah ma PZP poistenie?

PZP poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky, členských štátov EÚ alebo cudzieho štátu, s ktorým má Slovenská kancelária poisťovateľov uzavretú dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla.

Kto má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu

V zmysle § 3 zákona č. 381/2001 o PZP má povinnosť uzavrieť  poistnú zmluvu držiteľ vozidla, v niektorých prípadoch vlastník, alebo nájomca vozidla. Platným poistením sa musíte preukázať už pri prihlasovaní vozidla na dopravnom inšpektoráte, resp. pri nahlasovaní zmeny držiteľa/vlastníka vozidla

Aké sú možnosti uzavretia poistnej zmluvy

PZP jednotlivých poisťovní sa líšia kvalitou a rozsahom poskytovaných služieb a samozrejme cenou. Poistnú zmluvu si môžete dojednať osobne, ale aj online prostredníctvom porovnávača, kde nájdete na jednom mieste ponuky viacerých poisťovní. Nie stále platí, že najlacnejšie poistenie je pre Vás aj to najvýhodnejšie, preto je dobré, obrátiť sa na sprostredkovateľa  Poistná zmluva sa dojednáva na dobu neurčitú, preto ju musíte v prípade zmeny vypovedať (preklik na wowpoistku).

Na čo všetko sa vzťahuje PZP?

Na škodu spôsobenú inému na zdraví, škodu spôsobenú inému usmrtením, škodu na veciach , náklady právneho konania, ušlý zisk. Ak by ste chceli chrániť aj seba a Vaše vozidlo musíte si uzatvoriť pripoistenie k PZP alebo havarijné poistenie

Čo ak vozidlo nemá platné PZP?

Vozidlo, ktoré nemá platné PZP nesmie byť prevádzkované na pozemných komunikáciách. Platí, že pokiaľ je vozidlo prihlásené v evidencii vozidiel musí mať uzatvorené a platné PZP a nezáleží na tom či sa využíva.

Dokedy treba nahlásiť poistnú udalosť?

Poistnú udalosť je nutné nahlásiť najneskôr do 15 dní (ak sa škoda stala v zahraničí, najneskôr do 30 dní).

Aké riziká kryje havarijné poistenie?

Havarijným poistením je Vaše vozidlo chránené proti živelným nebezpečenstvám, poškodeniu pri havárii, zrážke so zverou, odcudzeniu či vandalizme.

Prečo je potrebné mať uzatvorené havarijné poistenie?

Havarijne poistenie na rozdiel od PZP, kryje škody na vlastnom vozidle.

Čo je to spoluúčasť?

Spoluúčasť je vopred dohodnutá suma, ktorou sa budete podieľať na poistnom plnení. Výška spoluúčasti ovplyvňuje cenu poistného. Poistenie je možné dojednať aj bez spoluúčasti.

Ako je to s poistením auta kupovaného na leasing alebo úver?

Auto na leasing alebo úver nemôže opustiť predajňu bez havarijného poistenia, je to jedna z podmienok. Radi Vám s tým pomôžeme.

Potrebujem havarijné poistenie alebo mi postačuje GAP?

GAP poistenie je možné dojednať len za predpokladu uzatvorenia havarijného poistenia . GAP poistenie je pripoistenie k havarijnému poisteniu ako poistenie finančnej straty pri totálnej škode na vozidle

Čo je to totálna škoda na vozidle?

Totálna škoda na vozidle nastane ak vozidlo bolo odcudzené alebo úplne zničené (havária, živelná udalosť) alebo sa zistí, že náklady na opravu podľa poisťovne sú neekonomické. Náklady na opravu auta sú vyššie ako zostatková cena vozidla. Hranica je v rozmedzí od 70-100% zo všeobecnej (časovej, trhovej) hodnoty vozidla tesne pred poistnou udalosťou a to v závislosti od podmienok poisťovne.

Na čo slúži GAP poistenie?

Poistenie GAP je poistenie finančnej straty pri totálnej škode (krádež, havária, živelná udalosť) ktoré Vám garantuje poistné plnenie od poisťovne, ktoré kompenzuje finančnú stratu z vyplateného plnenia v havarijnom poistení. Výsledkom je, že dostanete vyplatenú obstarávaciu cenu vozidla, t.j. sumu, za ktorú ste si vozidlo zakúpili.

Prečo si uzatvoriť cestovné poistenie?

Cestovné poistenie je neoddeliteľnou súčasťou hlavne vašich zahraničných ciest. Podstatou je najmä poistenie liečebných nákladov, ale ponúka aj poistenie úrazu, rizikových športov, zodpovednosti za škodu, batožiny, straty dokladov, storna zájazdu, storna letenky, právnej pomoci a rôzne asistenčné služby.

Na akú dobu si viem uzatvoriť cestovné poistenie?

Cestovné poistenie je možné uzatvoriť ako krátkodobé alebo dlhodobé, podľa vašich potrieb a dĺžky pobytu v zahraničí.